Salgs- service og leveringsbetingelser

Pestibus Salgs-, Service og leveringsbetingelse

Forudsætninger

Medmindre andet fremgår specifikt af den indgåede serviceaftale, er nedenstående salgs-, service og leveringsbetingelser til enhver tid gældende. Alle ydelser ud over de i serviceaftalen aftalte, faktureres efter Pestibus til enhver tid gældende serviceprisliste. Bekæmpelse af rotter udføres indenfor rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning, og den af kommunen udfærdigede handlingsplan. Skulle myndighederne indenfor aftaleperiodens løbetid ændre forudsætningerne, fortsætter serviceaftalen på de ændrede vilkår, og servicevederlaget reguleres forholdsmæssigt i henhold til de nye forudsætninger.

Det er en forudsætning, at sikrede bygninger overholder danske bygningsregler, og at bygningerne til enhver tid er vel vedligeholdte. Opstår risiko for indtrængning af skadedyr som følge af bygningsforfald/manglende vedligeholdelse, er Pestibus ikke forpligtet til at foretage bekæmpelse ud over, hvad der ville skulle foretages, såfremt bygningerne var i vel vedligeholdt stand. Eventuelle ekstra omkostninger som følge heraf faktureres.

Det er forudsat, at Pestibus arbejde kan udføres på hverdage indenfor normal arbejdstid i perioden fra kl. 07.00 til kl. 16.00. Alle ydelser, der leveres udenfor dette tidsrum, faktureres.

Dækningsomfang

Pestibus serviceaftale omfatter hele den sikrede matrikel; dog foretages der kun rutinemæssig skadedyrssikring og bekæmpelse af de i serviceaftalen specificerede skadedyr i de områder, hvor der i henhold til aftalen er opstillet udstyr.

Kunden er forpligtet til at give samtlige relevante oplysninger til Pestibus i forbindelse med serviceaftalens indgåelse. Er disse urigtige eller mangelfulde, vil Pestibus fakturere kunden for evt. Ekstra omkostninger som følge heraf.

Pestibus rådgiver om, hvilket udstyr der skal opstilles hos kunden, for at en bekæmpelse eller en sikringsaftale må anses for at være tilstrækkelig under normale omstændigheder. Skulle kunden ønske opstilling af færre sikringsmidler eller bekæmpelse på en anden måde end anbefalet af Pestibus, kan Pestibus ikke efterfølgende gøres ansvarlig for evt. Indtrængen af skadedyr.

Ønsker kunden efter indgåelse af serviceaftalen opstilling af yderligere sikringsmateriel, ændring af tegninger, opdatering i Pestibus service portal, udarbejdelse af risikoanalyser og grænseværdier, skadedyrsbeskrivelser, behandlingsvejledninger eller vejledning i forbindelse med auditeringer og lign., faktureres dette.

Alarmer/udkald ud over de rutinemæssige besøg omfatter en inspektion/gennemgang af det specifikke problemområde, aktivering af fælder eller detektorer samt rapportering til kunden.

Servicevederlag

Det aftalte vederlag tillægges moms samt den til enhver tid gældende miljøafgift og administrationsgebyr. Vederlag forfalder til betaling senest 10 dage efter fakturadato. Betales beløbet ikke rettidigt, tillægges morarenter pr. Påbegyndt måned regnet fra forfaldsdag, og der tillægges et kompensationsbeløb, som tilskrives 2. Rykker. Herudover er Pestibus berettiget til at beregne sig højere gebyrer i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning. Pr. Rykkerskrivelse. Ved manglende betaling ophører Pestibus`s ydelser i perioden, indtil det skyldige beløb inkl. Evt. Omkostninger er indbetalt. Kunden er ikke berettiget til kompensation for de i perioden ikke udførte ydelser. Det aftalte vederlag reguleres én gang årligt – hver 1. oktober med ændring i nettoprisindekset baseret på en 12 måneders periode, således det er nettopristallet for september måned hvert år, der lægges til grund. Herudover er Pestibus berettiget til at ændre servicevederlaget med 2 måneders varsel, såfremt Pestibus påføres nye eller yderligere skatter og afgifter eller andre offentlige krav.

Miljøafgift

Miljøomkostninger opkræves af Pestibus og dækker godkendelser af produkter registreret hos bla. Miljøstyrelsen. Disse omkostninger fordeles forholdsmæssigt og tillægges kundens faktura.

Opsigelse/ophør

Uopsigelighedsperioden starter fra det tidspunkt, hvor 1. Ydelse i henhold til den indgåede kontrakt skal leveres.

Misligholdelse

Pestibus er berettiget til at ophæve aftalen såfremt:

Kunden ikke betaler skyldige beløb rettidigt

Kunden standser sine betalinger, kommer under konkursbehandling eller træder i likvidation der indtræder omstændigheder hos kunden, som må antages at medføre, at kunden ikke kan opfylde sine betalingsforpligtelser overfor Pestibus når disse forfalder.I tilfælde af ophævelse fra Pestibus´s side på grund af ovennævnte forhold har Pestibus ret til erstatning, der i mangel af yderligere dokumenteret tab kan opgøres til ¾ af summen af endnu ikke forfaldne beløb i henhold til indgåede aftaler til det tidspunkt, hvor kunden tidligst kunne opsige aftalen.

Ophør af andre årsager

Ejerskifte/ophør

Meddelelse om ejerskifte, ophør eller lignende anses som opsigelse af aftalen, medmindre en eventuel ny ejer ønsker at indtræde i serviceaftalens rettigheder og forpligtigelser. Ønsker en eventuel ny ejer ikke at overtage serviceaftalen, er den nuværende ejer forpligtet til at indbetale servicehonorar indtil serviceaftalens udløb. Ved ophør af virksomheden ophører serviceaftalen på det tidspunkt, hvor virksomheden ophører på adressen.

Levering

Levering finder som udgangspunkt sted på det med kunden aftalte tidspunkt. Opstart af aftalen samt hjemtagelsen af udstyret, som foretages indenfor 30 dage efter aftalens ophør, udgør henholdsvis aftalens første og sidste rutinebesøg. Er det grundet forhold hos kunden, som Pestibus ikke er herre over, ikke muligt at gennemføre et rutinebesøg, faktureres kunden for besøget med den faktiske tid og kørsel, som er brugt på opgaven. Særligt bemærkes at antal årlige eftersyn ikke nødvendigvis foretages jævnt fordelt hen over den årlige periode. Skadedyrenes cyklus i forhold til årstidernes gang kan således influere på, hvornår eftersyn foretages. Afgørelse af, hvornår eftersyn skal foretages, træffes af Pestibus. Alle ydelser ud over de heri specificerede faktureres efter Pestibus til enhver tid gældende prisliste.

Mangler/ansvarsbegrænsning

Kunden gøres særskilt opmærksom på, at da skadedyr er et udefrakommende problem, kan Pestibus ikke gøres ansvarlig for indtrængen af skadedyr.

Skulle kunden rejse krav som følge af, at det gøres gældende, at Pestibus ikke har opfyldt sine forpligtelser i henhold til aftalen, er Pestibus ansvar begrænset til at dække tab svarende til max. 1 års ydelse til Pestibus.

Pestibus kan ikke gøres ansvarlig for manglende levering, ej heller for følgeskader, hverken overfor kunden eller tredjemand, som skyldes force majeure lignende forhold såsom ændringer i lovgivningen, leveringssvigt af godkendte bekæmpelsesmidler, strejke eller blokade, krig og naturkatastrofer, som Pestibus ikke er herre over.

I tilfælde af forsinkelse eller mangler ved Pestibus ydelse dækkes ikke driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab herunder følger af kundens retsforhold overfor tredjemand.

Pestibus fraskriver sig ethvert ansvar for såvel direkte som indirekte skader ved det udførte arbejde, medmindre skaden skyldes en adfærd, der kan betegnes som groft uagtsom.

Ejendomsret

Alle artikler herunder fælder, gifte og manualer m.v. Vedrørende serviceaftalen forbliver Pestibus ejendom, og må, da der er tale om bekæmpelsesmidler, og det derfor kan være forbundet med risiko at betjene dette, kun serviceres og betjenes af Pestibus autoriserede personale.

Kunden bærer risikoen for artiklernes undergang eller beskadigelse, når artiklen befinder sig på kundens ejendom herunder ved hændelighed, dette uanset om kunden, dennes medarbejder, tredjemand eller uforklarlige årsager er årsag hertil. Kunden er således ansvarlig overfor Pestibus, der ved artiklernes undergang skal erstatte ethvert tab i denne forbindelse.

Lovvalg og værneting

Dansk lovgivning herunder købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

Det er mellem parterne aftalt, at enhver tvist mellem Pestibus og kunden, der ikke kan løses ved forhandling, skal afgøres ved Retten i Horsens.

Pestibus Skadedyrssikring ApS, Peter Hansensvej 7, 8763 Rask Mølle.